ترجمه

نرخ ترجمه های گروه ایلیا

نوع ترجمهقیمت کلمه(تومان)تعداد صفحاتزمان تحویل
عمومی۱۰۱ الی ۱۰
۱۰ الی ۳۰
۳۰ الی ۸۰
۸۰ به بالا
۱ تا۳روز
۳ تا۶ روز
۶ تا ۱۸ روز
طبق زمانبندی و توافق طرفین
تخصصی۱۴۱ الی ۱۰
۱۰ الی ۳۰
۳۰ الی ۸۰
۸۰ به بالا
۲ تا۵روز
۵ تا۸ روز
۱۰ تا ۲۲ روز
طبق زمانبندی و توافق طرفین
تخصصی ویژه۲۴۱ الی ۱۰
۱۰ الی ۳۰
۳۰ الی ۸۰
۸۰ به بالا
۲ تا۵روز
۵ تا۸ روز
۱۰ تا ۲۲ روز
طبق زمانبندی و توافق طرفین
فایل صوتیدقیقه ای ۱۰۰۰
فیلمدقیقه ای ۱۰۰۰
کتابتوافقی

مبلغ پیش پرداخت: ۵۰% کل اجرت محاسبه شده

پروژه های حجیم تر و یا فوری با قیمت توافقی اجرا می گردد

 

ثبت سفارش